Salt & Sugar Alternatives

Coconut Sugar (Organic)
praakritik-coconut-sugar-organic

Praakritik

Coconut Sugar (Organic)

Rs. 360.00

Natural Himalayan Pink Salt
praakritik-himalayan-pink-salt-natural

Praakritik

Natural Himalayan Pink Salt

Rs. 150.00

Organic Honey
green-sense-organic-honey

Green Sense

Organic Honey

Rs. 172.00

Rosewood Honey (Sheesham ri Mao)
pahadi-local-rosewood-raw-honey-sheesham-ri-mao

Pahadi Local

Rosewood Honey (Sheesham ri Mao)

Rs. 850.00

Jaggery Powder (Organic)
Jaggery Powder (Organic)

Truefarm

Jaggery Powder (Organic)

Rs. 130.00

Kerala Wild Forest Honey (Raw)
vedic-ishavasyam-kerala-wild-forest-honey-raw

Ishavasyam

Kerala Wild Forest Honey (Raw)

Rs. 1,200.00

Brown Sugar (Organic)
truefarm-organic-brown-sugar

Truefarm

Brown Sugar (Organic)

Rs. 100.00

India Borage Honey Chichiri (Exotic)
India Borage Honey Chichiri (Exotic)

Pahadi Local

India Borage Honey Chichiri (Exotic)

Rs. 1,950.00